— Video content

Water Onion music video

Client:
IUCN
Role:
Year:
2019
Role:
This is some text inside of a div block.
Tools Used:
This is some text inside of a div block.
Year:
This is some text inside of a div block.

พลับพลึงธาร (Phlap phueng than) มีชื่อเรียกอื่นว่าหอมน้ำ หัวหญ้าช้อง ชื่อเรียกนั้นเกิดจากลักษณะของดอกที่ดูคล้ายดอกพลับพลึงแต่ขึ้นอยู่ในน้ำมีชื่อสามัญว่า Water Onion, Onion plant, Thai Onion Plant และพลับพลึงธาร เป็นพืชที่อยู่ในวงค์ Amaryllidaceae  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Crinum thaianum (Schulze, 1972)พลับพลึงธาร จัดเป็นพันธุ์ไม้น้ำมีอายุหลายปี เป็นพืชเฉพาะถิ่นของไทย พบได้เพียงแห่งเดียวในโลกบริเวณแถบจังหวัดพังงาตอนบนและระนองตอนล่าง   พบขึ้นตามลำธารธรรมชาติที่ใสสะอาดมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ความขึ้นกับชนิดของแหล่งน้ำ บริเวณที่ขึ้นอยู่ และระดับน้ำในแต่ละฤดูกาล เสน่ห์ของพลับพลึงธารคือเป็นไม้น้ำที่มีดอกขนาดใหญ่เป็นช่อชูเหนือน้ำสวยงามประดับลำธารที่ขึ้นอยู่จนได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งสายน้ำ”ปัจจุบันพลับพลึงธารได้ลดจำนวนลงอย่างมากเนื่องจากมีการขุคลองทำลายหน้าดินเปลี่ยนทางน้ำและยังพบว่ามีการลักลอบเก็บหัวไปขายอีกด้วย

Latest Works